滁州职业技术学院

 找回密码
 成员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5227|回复: 0

各种Windows7 K e y

[复制链接]
发表于 2013-8-25 19:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://tool.chinaz.com/Tools/base64.aspx自行解密获取内容


CgoKTWFr5a+G6ZKl5b2S6Zu25ZCO5LiA5a6a6KaB55So6Iux5Zu955S16K+d5r+A5rS7CgpXaW5kb3dzIDcgVWx0aW1hdGUgUmV0YWlsIE9mZmxpbmUgQWN0aXZhdGlvbiBLZXkKCkQ4RkhLLUQ2VjRKLVc3UTRSLVdISzY2LUQ5RFZNCgpUSDdKWC1QUU1GRi1ZUFRZVy1ZQ1FKVC02WFJZVgoKSlgzNDgtVjY3NEstUFlUVEstN1ZCREQtSDRSSFcKCjJUNDgyLVA3QjZKLUtSVDlWLVJGN0ZRLUZNSEI4CgpbVGVzdGVkIHdvcmtpbmcgb24gMjAgQXVndXN0IDIwMTNdCgogCldpbmRvd3MgNyBQcm8gLyBFbnRlcnByaXNlIE9ubGluZSBBY3RpdmF0aW9uIE1BSyBLZXkK5LiT5LiaL+S8geS4muiBlOe9kea/gOa0u+WvhumSpQoKCk1IQjY2LTdLQ0Y5LVhLWEs2LUNKV1c0LVJGUkc5ICAgIDE5NQoKR01KNzktTVY4UkMtVzZIVkctTUpSV00tOUQ3RkcgICAgCgpIVjk5TS1UUkNHSi1YNFc3Mi1GSjlKUC1NMlJIUCAgICAKClRQNFZSLTk4RzJELVQ5VkRELURWV01DLUpHOURLICAgIAoKQkhNM0MtUUdXVEQtUVY5R1ktNkc3UUctOVIyVzIgICAgCgo0QkJHUC1WWFBROC1EWVEyRy1LUUpNWC1YMjJYWSAgICAKCjIyNzc4LUhZVEZULUs3Ulk0LUNQUTdQLVlSVzg4CgoyMktYVy1ERktUUS1YMjI4US1ZSFA3WC1XVEZXQgoKMjNYTUMtV1lZM0otSlBEN0ItQjhUNEQtVERUVzQKCjI2Rk1WLVRYUU02LTYyNDRSLTRGVkNNLVlZRDc5CgoyOE1CMi1DVDZCUi00SkJIVi1ZOEhRTS1EWFBSSwoKMks0V1EtMlJLR0MtVFZRVjYtSFlSUUQtWVhZOFIKCjJNSzJNLVc3Mzc3LVhLTTdLLURLOVBGLUNSVlZRCgoyTUtHUi04Vjg3Qy1DUVhDSC1KNjk0WC1LRkpIOQoKMlFZWVEtS01RR1QtVlZQVkMtV0hHSEotQlREWDYKCjJSMzRCLVRNS0c0LURKOUpZLUI5OTlKLTczUVlSCgoyUktSMy00MzIyUS1YQ1Y0Sy1KR0RSWC1CTVc0RgoKMlRKM1ItNEZYUTQtM1JSOUstV0c5UDctMjhENlcKCjJWV004LVRZSEQyLVRWTVhNLUZXRkRNLURCWDQyCgozMjZYUi1IRE1ZRC1HSzI4WS1YOUpSUS1NNllKWAoKMzJKV1ItNE1CRkgtMzRDNkQtN1E5WTYtUTkzSEoKCjM0WTZLLU1ZSlRWLVg0WDNULVdSRkc2LTlDRkhKCgozWEQ3TS1QNjNIOS1SVFFGQy0zSks0Ry1SMjc0NgoKM1kzWTYtTURDQ1ktWVJSWEctSFA2UEctSjY4R0gKCjQ5OU05LTQ2UjRQLThGWUZYLTlISkY2LTdEREMzCgo0Q1hIRy1YOVYzWC1HWUNZNC03Rzk5Ry03SkhXWQoKNkMzM0ItMjdYNk0tSFBDS1AtNDhWQkgtNjlSUVgKCjZDVEdRLURCUUo0LUhDREJLLVQ0Nkc0LUdZSzhQCgo2RDJYNC1KN0hWMy1RNlY4Vi1NODdNRC1YOFAzWAoKNkRIVDgtTVRNODItWE1ERzgtMlJES0YtRFE4REsKCjZITUo4LTZZM0hQLU1LUUNILVk2VDZNLVlKS0NHCgo2UFQ5Ri04UUJLNC0yQ1Q3Vi1XM1dKSi1SQlkySAoKNlJGOTItTUZWM0QtS0Y4NlAtOUI5QkMtSDQ4UTQKCjZUTUNDLVlKV1ZULURWN1RILVRSVDNRLUpQRDlXCgo3NlQ3OS1DN1kySi04SlJEOC1XS0I5Qi1NN1BRVgoKNzdNMlItOVdIWEQtNlhUOVAtUEc0VFQtTURDNzMKCjc4QzlSLVlCUTQ0LTlGWDNQLTlZWDhSLUI4WEY5Cgo3S0QyQy1RRDkyRy1RWUZURi1QM1lRQy1ZUDZDQgoKN0tKMkMtS0RWSEQtUjY4VlEtRFdKMzQtUUZKMzIKCjdUUFFKLVBLWDNQLUNGVDZELVFSQzg5LTZYNDRHCgo3WDZKVC0zRlZDSy1DQkc5Sy1WUVk4Vy1INjRZOAoKN1hIVFgtRlY5WTYtUDdSNDgtQ0dXVFYtNlRGRkIKCjdYUkg2LVE3REJHLUpRODNILVBGQ0JYLVlYUDJNCgo4MkdGUi1ZUDc4Sy1ERkdENi1HSlJUUC1HRkdYTQoKODJNSjItVFA5OVItRENGTTYtSDRXOVItWFEzRDkKCjg2N1BHLTk2NEZRLUpHQ01ELURRWFhDLVZZSENICgo4N1BSSC1XR1A3Vy00OUczWC0yOTZIMy1NREpEVwoKOURROU0tTUM0NEItREI2V0MtUldQUFgtNkZQQzIKCjlGQ1RQLTRRVDc3LVhLMkdSLUJWQjdLLUpQVEtXCgo5RzRLNC1SUERXVC02QzdCMi1YQlZNRy1HWERYVgoKOUhKUVktVzJUSkYtUkpGVEYtMkNGOEQtOThIMjcKCkJDQkpQLTQ2MzZQLUs2M0dGLURSWEJKLUNNUUZWCgpCRjIzUS1RRFAzOC02TURHNC1LVEhYOC1IOVI3QgoKQktROVctODNDV1EtUDNKOFItTTZCVEMtR1dNSkgKCkJQNzQzLTI4TUZNLUdENFJULTYyN1BHLUpWOVJDCgpCUEtNRy1URFlDUC1GR0s0Ni05R0pCNi1URDY0SwoKQlBQOTgtVEo3TVAtRE04UFAtNENSNlYtRkdRNzQKCkJQVkJGLVQ5TURGLUZHSFBCLVY3VjJDLVZUNlAzCgpCUVFHOC1IVEQyNy1IVDhWNi1RMjZRSi00VEZISAoKQlFSUEctWVA0N0otNlRHVFItVzhXSFYtSzRCSjIKCkJRWUtQLVZZR0dXLVRRR0hGLVY2SkZNLUQ2VlRICgpDNDc4Ny1HNzkzOS02OTNWUC1YRFBQNi00UUNDSAoKQzZQVkotMjczNlYtUUY4V1gtVzQ5Q0ItRjQ0VlkKCkM3OEhNLVlCUFhQLVY2UDdRLTNDWDlNLUdUMlRUCgpDOFI5WC04VkpCVy0yQ1dISy1EQ1IyVi1NUlYyNAoKQzlCNDktODhYWDQtVzRSMkstREQ2S1QtV0hUOE0KCkNNUTZCLVk2UTRSLVZHS0M2LVhZUldKLUdXNjJNCgpDVjlEUC1ZMkpLNi1DWFdNUi04UVk4NC1KMjlLUAoKRDNRUlktQ1cyMzQtS1JQWDktVzhYR1ItUjMyMjkKCkQzVE00LTRIWVRXLTY4Q1lGLUZHRDhULVJNUDc0CgpENkQ4Vi0yQ0dUUi1GMllDUi1SWDRDSy0zVldZUQoKRDhEOEotWTNQUUctQkg0NE0tQldZOVYtM0IyMjYKCkRZOVJLLVJRVjZDLThDR1FKLTNGS0tZLVc3UVQzCgpEWUo2Mi1SRFRCOS0yREZDNy1QNjdGNy1HM0NQVgoKRFlZOFItMkpCM0ItQllUMkItOTdUQkotN0QyVEcKCkZCQ1ZLLVRQVkNULVk0UFhZLTQyRlYzLTJUREJHCgpGRzdNOS0yQjREVy1URFZSSi1KODlYMy02WEdZTQoKRkhLWFItV0NQUVctRDY0NFAtUjJCSlEtNktIVjcKCkZLS0ZRLUdCMkM4LTJRMzlHLVBKNjhDLUo4RE1NCgpHQjdGOS1UWTJRRy1RQlE5TS1RUEs2VC04R0g5OQoKR0NUSlQtV0YzOUItS1k2V00tM0hKMkctRDlROEsKCkdEV0JSLVc4TThGLUtRNlhULUpUQ0Q5LVlLOTRDCgpHRlRKWC1NSzhCVi1YREdIUS05R0JQWC1GSjJXUgoKR002NkMtNFJISFQtOVk0S00tOTRQNlYtRkozQjcKCkdWNDQzLUtZWFZXLUIzRkdNLVFYWEJXLVhSUUM2CgpHVkg2TS1CV1E0Sy1LUkRYVi1LQkJZMy0zUVlYTQoKSDM5RkotM1hDWEMtOVQ5QlItV1ZZSDgtOUI5UkgKCkg2RkhCLUJIUDZELTdIVlRDLVFNM0RYLVk2R0NZCgpINlBYNi02UURLVi1CRDlYRy1WRkI5WC1KUk00MgoKSDhDUjItUFhKOTktRFBKVzgtVkRYSjQtWEpRNzcKCkg5Qjg0LTNXWEtGLTJKOENZLVgzSFBHLVFYWUs0CgpIOUpXUC04UERXWC02WERHVi1ZRE1DNC1LWUIyRwoKSE04SlctUVFUNFQtWURQV1AtNFlZSlQtV1E4OUIKCkhUUk0yLTdZTThSLVQ4R1cyLVRDRDdQLURGOERDCgpIVzNCQi04RDdLNC1UR0tRWC04SzNERy1ISkRCUQoKSFdZVFctOEZQVEMtOEQ0QjItM0JYQlEtVDdGSFQKCkoyQkJHLUtEWVJELU1KVlk0LThKSFFILVQ0QjM5CgpKM0hSNy1XS1A4VC1WUDhIVC03M0NNRy05OEg0VgoKSjRXNjQtNERUUEYtM1dCSDctN01QNlQtSFY5NEgKCko2RllDLU1IWTNRLTNCOEMzLUhEOUdSLUJCUlY2CgpKNkhXNi1ISlA4Vi1NSks2Si1ZUFJEVi1LUFEyOAoKSjgyRjYtNkNZWEQtSlE4QkctVEpCNlktTUtWSjYKCko4OThGLVQ4RjZZLTJZMkRCLTczV0NHLUNCWEpUCgpKOEJDQy1IUjlLWS00V1dYNi1CWURZQy02WTg5SgoKSjhQRjQtOTJCUk0tSjZUVlItWDRNNDctQkRZNzcKCko5SE1XLTRZVDMzLTYyUVJYLVg4SE1XLUY5NFBCCgpKWDNLNi1SUVZXVi00NDlGVi1HSzNCQi1DREZRQgoKS0dEWFEtOVlWNlYtS1FNVkctNjhDUFQtWERZTTkKCktKNlhYLVZITURZLVQ3WFg0LUQ3NlAyLVBGMjlNCgpLSkoyOS02NlE0Vi1NUUJCNi1YR0JHSi1HOThHUAoKTUY0TUItVjdSVFktMzYzMkItSzlIUjktWUZUS0MKCk1KMkNWLTZSQjQ0LU0yOFZWLVlEMjhELVFQUFlICgpNS0JYNi02V0JERC1IRDhHUi03RENKVi1LNkhNUgoKTU1WUDYtWE1KNzMtVzJRWFQtVzJGV0ItS1lHNkYKCk1SV1FSLTI4TTRKLVFZNFFYLTNXNEs2LTNSNDlDCgpNVFdWRy1HVjZHOC1WR1RZNC1RMllLVy1GVFFIOAoKTVZIRDMtWEpLQ00tRlAzS1ktNDY5QlgtNkdWMkMKCk1XUjRWLUJRNlYzLTZWSEhDLVQ5V1Q0LTNDOFRHCgpQSzNEUC04NjdWOC1DWDk3SC1UVFc0Ui04R1dWOAoKUE0zMlctV1E0OUgtUTZEMkctSDhGSkQtMk1DTVgKClBQMzRXLTRXRk05LUdCNEtSLTlWQ1hDLTdWSzhXCgpQUTdGVC1HOFJUMi1UOVBGRy0yVERHMy1CVlhSUgoKUFI5SlQtVjdYUjctV1dRN0ItR0c0REYtQjRWMzcKClBSUUtNLVJZNjRQLUc0UVBELTlIRFY0LURLQllZCgpQUlhNUC1IRlZWOS1XWTNLNC1ZWThNRi1HUUhNWQoKUFc4SkctQkdHMk0tNE1RNlctUjJRN0gtRkRDTUcKClBXV1JSLTQ5UjRZLVZCOEM5LVEzNDZELVJSV1RXCgpQWTlWWC1YUlI4Sy1KWFdLVC1KMzZWRi1KTTNLSAoKUTQ4Q0MtSFI5VzctWDY0Sk0tRDgzOVEtR0RLSlQKClE2S0dWLVBWQzRULUZQSkhULTNLMlJZLUtXRjJNCgpRN1dCNi1WUFZCNy1DUDRXUC1NWVgyUC1NQjJXQwoKUThGUFYtREY5NDQtRFFEN1YtM01HWEYtNzc3N1YKClE4UjNCLUZWWTlELUZQVFhHLVZUTVRRLVkyTUMyCgpROFI3Mi1NVDNSWS1KNFhSRi0zNFZRSC05VjRLWQoKUjk5SEYtTVg0QzItRkNIOTMtOFhZS0otUktYR0YKClJCMjdDLTRRSjJZLVRYOFJLLVRDWVRYLTdKODRNCgpSQ0RCMy1KTTRDNi1YNzRZOS1WSEhYOC04RldIQgoKUkRNNkItWEg3SkYtUTNCUVktUDQ0MzQtOEtZREIKClJEV01YLUNSN0tXLUhRSFc4LTRLNFc4LUg4NjdRCgpSSEtRUC1ZQjRSWC1YS1BENy1STVlXNC00NjlIVAoKUkpCRkctSDNUMzItVlZWR1EtWVFWVFEtOUtYUjgKClREWDlRLVE2MlFLLVJIUldXLVlKQjZHLVBZOVQ2CgpUSjYzVC1SUERCNy1URFdWNC1URDlIWC05OVQ4VwoKVEs5OUMtM0dNOVQtVEYzREQtRFBSRjktUlRDR0YKClRLUTNKLURWM1JQLVEzSDg2LTM4MlJDLUZSTTlSCgpUVEZZVi1DVjI3TS05NlQ3Qi1XUVk2SC04Mzg3NgoKVjhGWDctOEY5OFktN0dKV0stRFA5NDQtREdKR00KClY4WEpLLVRGSFlGLUJHQzJSLUtXNldKLVA3R1BYCgpWTUszVi1YSjNWOC1CRFJKVC1KS0hHOC1YUDY5VwoKVzNZUUQtV1c4VEYtVkhXSlYtUlZQNEItUUdRS1EKClc4N1BXLUNHRDdGLTZIUktQLTRWSFBDLVZRWFRKCgpXOERNNi04N0RSVy1IVjdRSC04Rkg3NC1WMktQMwoKWEJSUTgtOEdNOTYtWUpCRzgtS1lYVjQtUDc2RlAKClhEMlFRLVFQMkRYLVlIRDdQLUhGQ1BELUg4UlEyCgpYSEI4Ri1SQlFDRy1HNk0yNi1EUjRSSy1HRFc5RAoKWUIyM1YtUTRIOTctR1FDWVYtWUY0MlYtRzY2S1cKCllGUEpDLVZWNDlILTJGTVdILUZNSlI2LTJLOVQ3CgpZRlRNQi03VFBCSy1NSlJQNi03UFJXWC1QSzJQNwoKWUhDSEItTU04UUotSEhKS0ctREpKR0otWDdUSkQKCllIUkZILUtDMjkyLURSUTNQLUc2Qzc5LTRDWFZZCgpZSlRUOC1YUlFWRy0yM0RIVi1YVEpKMy05UkpCMgoKWVJSSEgtWTlHUkQtMk0yRkgtWEhEVlctUUNCNlQKCllUQ005LTZKV1hZLVhWWEdXLVZYOEpCLTJIVk1K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 成员注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|手机网页|计算机协会 ( 皖ICP备10201319号-5 )

GMT+8, 2024-4-20 12:30

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 滁州校园网

快速回复 返回顶部 返回列表